Barefoot Computing yn cyflwyno breuddwydion digidoli'r ystafell ddosbarth

Cafodd Barefoot, sydd erbyn hyn yn cael ei ariannu a’i gynnal gan BT, mewn partneriaeth â Computing at School (CAS), ei greu gan BCS, y Sefydliad Siartredig TG a'r Adran Addysg yn 2014 fel rhaglen blwyddyn i helpu athrawon cynradd ar draws Lloegr i baratoi ar gyfer y newidiadau yn y cwricwlwm cyfrifiadura. Cafodd y cynnwys ei ddatblygu gan athrawon ar gyfer athrawon ac mae hyn yn parhau heddiw.

Mae’r Gymdeithas Frenhinol wedi cydnabod mai Barefoot yw hoff adnodd yr athro cynradd ar gyfer meddwl yn gyfrifiadurol yn yr ystafell ddosbarth. Fel cefnogwyr hirdymor y rhaglen, roedd BT yn falch o gamu i’r adwy yn 2015 pan ddaeth cyllid yr Adran Addysg i ben. Bellach, BT sydd yn rhedeg ac yn ariannu’r rhaglen mewn partneriaeth â BCS a’i raglen CAS fel rhan o’n hymrwymiad i sicrhau bod gan bawb y sgiliau i ffynnu yn ein cymdeithas ddigidol.

Ar ddiwedd 2018, roedd Barefoot wedi cyrraedd dros 2 filiwn o blant. Mae dros 70,000 o athrawon yn rhan o gymuned Barefoot ac maent yn cynrychioli dros 60% o ysgolion cynradd y Deyrnas Unedig. Rydym i gyd yn falch o hynny, ond does gennym ni ddim bwriad i fodloni ar hynny.

3 agwedd Prosiect Cyfrifiadura Barefoot

Adnoddau Ystafell Ddosbarth

Wedi’u creu gan dîm o athrawon cynradd sydd wrthi’n dysgu nawr, mae gweithgareddau trawsgwricwlaidd Barefoot, sydd o ansawdd uchel, yn helpu i ddod â chysyniadau a dulliau meddwl cyfrifiadurol yn fyw mewn ffyrdd diddorol ac ymarferol. Fe helpwn ni chi i sicrhau mewn dim o dro bod eich dosbarth yn gyfforddus â rhesymeg ac algorithmau!

Adnoddau Athrawon

Mae gennym lu o adnoddau i helpu i wella’ch gwybodaeth am y pwnc a’ch dealltwriaeth o gyfrifiadureg. Ceir yma ddiffiniadau clir, enghreifftiau a dilyniant ar draws pob ystod o oedran a gallu cynradd, i gyd wedi’u dylunio i’ch helpu i ddyfnhau’ch dealltwriaeth o feddwl yn gyfrifiadurol ac o bynciau cyfrifiadureg.

Gweithdai Barefoot

Gweithdai datblygiad proffesiynol parhaus yn yr ysgol, yn cael eu cynnal gan ein gwirfoddolwyr hyfforddedig, sy’n cyflwyno athrawon i adnoddau Barefoot, yn cynnwys sut i'w hymgorffori yn yr ystafell ddosbarth a thywys disgyblion ar siwrnai o ddarganfyddiadau cyfrifiadurol. Cynhelir gweithdai Barefoot yn yr ysgol, fel sy’n hwylus i amserlenni’r staff, gan gynnig cefnogaeth fyw ac enghreifftiau o’r byd go iawn i fynd law yn llaw â chynlluniau gwersi.