Barefoot Computing yn dal i ddarparu sgiliau digidol yn yr ystafell ddosbarth

Mae Barefoot yn grymuso athrawon ysgolion cynradd ledled y DU i gyflwyno’r cwricwlwm cyfrifiadura yn wych gyda gweithdai am ddim, canllawiau defnyddiol ar-lein a gwersi diddorol. Mae Barefoot ar ochr athrawon; yn eu helpu i ysbrydoli disgyblion i feddwl, dysgu a ffynnu mewn byd digidol.

Sefydlwyd Barefoot yn 2014 i baratoi athrawon ysgolion cynradd ar gyfer y cwricwlwm cyfrifiadura sy’n newid gan BCS, Sefydliad Siartredig TG a’u rhwydwaith Computing at School, gyda chyllid gan yr Adran Addysg.

Rhwng 2015 a 2021, aeth BT a Computing at School ati i barhau â’r rhaglen, gan gyrraedd 3 miliwn o ddisgyblion a dros 85,000 o athrawon yn y rhan fwyaf o ysgolion cynradd ledled y DU.

Mae Computing at School yn parhau i ddatblygu cynlluniau uchelgeisiol i ddiwallu anghenion athrawon ysgolion cynradd a’u disgyblion, gan gynnwys mynd i’r afael â rhai o’r heriau mawr i berthynas cymdeithas â TG ac archwilio sut mae addysg cyfrifiadura yn rhan o’r ateb.


3 agwedd Prosiect Cyfrifiadura Barefoot

Adnoddau Ystafell Ddosbarth

Wedi’u creu gan dîm o athrawon cynradd sydd wrthi’n dysgu nawr, mae gweithgareddau trawsgwricwlaidd Barefoot, sydd o ansawdd uchel, yn helpu i ddod â chysyniadau a dulliau meddwl cyfrifiadurol yn fyw mewn ffyrdd diddorol ac ymarferol. Fe helpwn ni chi i sicrhau mewn dim o dro bod eich dosbarth yn gyfforddus â rhesymeg ac algorithmau!

Adnoddau Athrawon

Mae gennym lu o adnoddau i helpu i wella’ch gwybodaeth am y pwnc a’ch dealltwriaeth o gyfrifiadureg. Ceir yma ddiffiniadau clir, enghreifftiau a dilyniant ar draws pob ystod o oedran a gallu cynradd, i gyd wedi’u dylunio i’ch helpu i ddyfnhau’ch dealltwriaeth o feddwl yn gyfrifiadurol ac o bynciau cyfrifiadureg.

Gweithdai Barefoot

Gweithdai datblygiad proffesiynol parhaus yn yr ysgol, yn cael eu cynnal gan ein gwirfoddolwyr hyfforddedig, sy’n cyflwyno athrawon i adnoddau Barefoot, yn cynnwys sut i'w hymgorffori yn yr ystafell ddosbarth a thywys disgyblion ar siwrnai o ddarganfyddiadau cyfrifiadurol. Cynhelir gweithdai Barefoot yn yr ysgol, fel sy’n hwylus i amserlenni’r staff, gan gynnig cefnogaeth fyw ac enghreifftiau o’r byd go iawn i fynd law yn llaw â chynlluniau gwersi.