Barefoot Computing yn dal i ddarparu sgiliau digidol yn yr ystafell ddosbarth

Mae Barefoot yn grymuso athrawon ysgolion cynradd ledled y DU i gyflwyno’r cwricwlwm cyfrifiadura yn wych gyda gweithdai am ddim, canllawiau defnyddiol ar-lein a gwersi diddorol. Mae Barefoot ar ochr athrawon; yn eu helpu i ysbrydoli disgyblion i feddwl, dysgu a ffynnu mewn byd digidol.

Sefydlwyd Barefoot yn 2014 i baratoi athrawon ysgolion cynradd ar gyfer y cwricwlwm cyfrifiadura sy’n newid gan BCS, Sefydliad Siartredig TG a’u rhwydwaith Computing at School, gyda chyllid gan yr Adran Addysg.

Rhwng 2015 a 2021, aeth BT a Computing at School ati i barhau â’r rhaglen, gan gyrraedd 3 miliwn o ddisgyblion a dros 85,000 o athrawon yn y rhan fwyaf o ysgolion cynradd ledled y DU.

Mae Computing at School yn parhau i ddatblygu cynlluniau uchelgeisiol i ddiwallu anghenion athrawon ysgolion cynradd a’u disgyblion, gan gynnwys mynd i’r afael â rhai o’r heriau mawr i berthynas cymdeithas â TG ac archwilio sut mae addysg cyfrifiadura yn rhan o’r ateb.


Wedi'i gyflwyno mewn tair ffordd

Children Beebot

Gwersi

Dros 80 o gynlluniau gwersi trawsgwricwlaidd ac adnoddau difyr. Wedi'u datblygu gan athrawon a'u cefnogi gan ymchwil, maent yn dod â chyfrifiadura yn fyw yn yr ystafell ddosbarth - gyda chyfrifiadur neu hebddo.

Canllawiau Ar-lein

Nifer o ganllawiau ar-lein defnyddiol sy'n helpu athrawon cynradd i wella eu gwybodaeth a'u hyder pwnc cyfrifiadureg yn gyflym ac yn hawdd, gyda diffiniadau ac enghreifftiau clir. Bob amser yn rhydd o jargon!

Gweithdai Barefoot

Mae Gweithdai Meddwl Cyfrifiadurol, Rhaglennu a Blynyddoedd Cynnar DPP yn cael eu darparu gan wirfoddolwyr profiadol trwy weminar. Mae gweithdai yn ei gwneud hi'n hawdd i ysgolion ddechrau gyda Barefoot, gan roi hyder iddynt ddefnyddio Meddwl Cyfrifiadurol a Rhaglennu yn Scratch.