**Rydyn ni’n parhau i gefnogi ysgolion yn ystod pandemig y coronafeirws, ac mewn ymateb, mae ein holl weithdai’n cael eu darparu ar-lein. Mae ein gwirfoddolwyr i gyd wedi’u hyfforddi’n llawn i ddarparu’r sesiwn o bell, a gallant weithio ar y platfform galwadau fideo o’ch dewis. Mae iechyd a llesiant athrawon a gwirfoddolwyr yn parhau i fod yn flaenoriaeth i ni **

Beth yw Gweithdy Barefoot?

Mae ein gweithdai meddwl yn gyfrifiadurol ar gael i athrawon ysgol gynradd, ac maent yn darparu’r cyflwyniad perffaith i Barefoot, gan gynnig cyfle i chi i archwilio detholiad o adnoddau sydd wedi’u cynllunio ar gyfer eich dosbarth a chi, ac ar gael ar wefan Barefoot.

Caiff gweithdai Barefoot eu cyflwyno mewn ysgolion ar draws y Deyrnas Unedig. Bydd ein tîm rhagorol o wirfoddolwyr hyfforddedig yn ei gwneud hi’n hawdd mynd ag adnoddau Barefoot yn syth i’r ystafell ddosbarth heb straen, beth bynnag yw’ch man cychwyn.

Sut gall gweithdy helpu?

Mae ein gweithdai yn dod ag adnoddau Barefoot yn fyw mewn sesiwn ryngweithiol. Byddwch yn cael eich arwain gan wirfoddolwr, a byddwch yn cael archwilio gwefan Barefoot, ac yn cymryd rhan mewn cyfres o weithgareddau di-blwg, gan brofi na ddylai diffyg offer technoleg fod yn rhwystr wrth addysgu cyfrifiadura.

Byddwn yn eich helpu i adnabod y ffyrdd cyfrifiadurol o feddwl rydych chi wedi bod yn eu dysgu’n wych am flynyddoedd ac rydym yn rhagweld y byddwch chi’n synnu mor syml, hawdd, difyr a chyfarwydd yw’r cysyniadau a’r dulliau.

Am faint mae’n para?

Mae gweithdai Barefoot yn para 90 munud fel arfer. Mae hyn yn rhoi amser i’n gwirfoddolwyr i fynd drwy nifer o weithgareddau di-blwg Barefoot, gan roi'r cyfle i chi ddechrau archwilio’r adnoddau ar-lein ar y wefan ac i ofyn cwestiynau.Wedi dweud hyn, gallwn wasgu’r cynnwys i 60 munud os oes angen.

Os yw amser yn brin, mae’n bosibl gwasgu’r cynnwys i 60 munud os oes rhaid. Gadewch i ni wybod pan fyddwch yn gofyn am weithdy.

Pryd a ble?

Rydym yn credu nad oes dim yn cymharu â gweithdy i ddod â Barefoot yn fyw, felly mae gweithio gyda chi i ganfod amser sy’n gyfleus i chi yn bwysig. Gallai hynny fod ar ddiwedd y diwrnod ysgol, yn ddiwrnod HMS neu’n ddiwrnodau hyfforddiant eraill.

Caiff y gweithdai eu cynnal yn yr ysgol fel arfer gyda gwirfoddolwyr yn dod atoch chi, ond nid yw darparu sesiynau mewn mannau eraill - llyfrgelloedd, prifysgolion - yn broblem.

Gallwn gynnig ein gweithdai yn Gymraeg hefyd, dim ond i chi lenwi’r ffurflen archebu Gymraeg.

Oes gennych chi ddiddordeb mewn mynychu Gweithdy Rhaglennu Barefoot?

29.04.2019

Rydym yn falch o gyhoeddi ein bod wrthi’n peilota gweithdy Barefoot newydd, sy’n canolbwyntio ar raglennu yn Scratch. 

Bydd y gweithdy rhyngweithiol hwn yn rhoi cyflwyniad i amgylchedd rhaglennu Scratch i athrawon, ac yn cyflwyno cysyniadau cyfres, ailadrodd a dewis, drwy gyfres o weithgareddau Scratch.

Os oes gennych ddiddordeb mewn mynychu gweithdy rhaglennu yn lleol, cliciwch y botwm isod a byddwn yn cysylltu â chi pan fydd gweithdy yn dod i’ch ardal.