*** Rydyn ni’n dal i gefnogi ysgolion yn ystod pandemig y coronafeirws, ac rydyn ni nawr yn gallu cynnig ein holl weithdai ar-lein. Eich iechyd a’ch llesiant yw ein blaenoriaeth ni, a gallwn addasu sut byddwn yn cyflwyno ein gweithdai i gefnogi anghenion ysgolion unigol***

Adnoddau Ystafell Ddosbarth

Cofrestrwch i lawrlwytho ein cynlluniau gwersi a’n hadnoddau hawdd eu dysgu, rhad ac am ddim, i ddod â ffordd gyfrifiadurol o feddwl yn fyw yn eich ystafell ddosbarth.

Adnoddau Athrawon

Ewch i’r afael â’r cwricwlwm cyfrifiadura, gyda help ein deunyddiau a’u hadnoddau hunanddysgu.

Gweithdai Ysgol

Gofynnwch am weithdy datblygiad proffesiynol parhaus i’ch ysgol heddiw a gadewch i’n gwirfoddolwyr hyfforddedig eich helpu i fynd â Barefoot i’r ystafell ddosbarth ar eich union.

Adnoddau newydd ar gyfer y Blynyddoedd Cynnar

Mae’n hen bryd i’n hathrawon Blynyddoedd Cynnar gael rhoi cynnig arni!

Mae cyflwyno meddwl yn gyfrifiadurol i blant iau yn eu paratoi i allu datrys problemau’n wych yn y dyfodol. Dyma pam ein bod wedi creu llu o adnoddau hwyliog ar y cyd ar gyfer y Blynyddoedd Cynnar. Mae’n bosibl i athrawon eu defnyddio yn yr ystafell ddosbarth ac mae’n bosibl i rieni eu defnyddio gartref i ehangu’r dysgu.

Rhagor o wybodaeth

Adnoddau Barefoot

Gweld yr holl Adnoddau

GWEITHGAREDD DADELFENNU BYRFYFYR

  • Oedran: 5-11 oed
  • Cysyniadau / Ymagweddau: Dadelfennu
  • Cysylltiadau â'r Cwricwlwm: AG

Gweithgaredd byrfyfyr lle mae disgyblion yn creu cyfresi o symudiadau. Mae'r disgyblion yn torri'r gyfres o weithredoedd yn rhannau a thrwy wneud hynny maent yn dadelfennu.

DEWIS CWIS MATHEMATEG YN SCRATCH

  • Oedran: 7-11 oed
  • Cysyniadau / Ymagweddau: Dewis, Rhaglennu
  • Cysylltiadau â'r Cwricwlwm: Mathemateg

Mae disgyblion yn creu cwis Mathemateg yn Scratch ac yn dysgu am ddewis sydd, yn y gweithgaredd yma, yn caniatáu addasu llif y rhaglen gan ddibynnu ar atebion y chwaraewr i gwestiynau. I ddechrau bydd y disgyblion yn defnyddio gorchymyn dewis ‘If… then…’ cyn symud ymlaen i ddefnyddio gorchymyn ‘If…then… else…’.

GWEITHGAREDD RHESYMEG MAP Y BYD

  • Oedran: 5-7 oed
  • Cysyniadau / Ymagweddau: Rhaglennu, Ailwampio, Rhesymeg
  • Cysylltiadau â'r Cwricwlwm: Daearyddiaeth

Mae disgyblion yn edrych ar gyfresi o orchmynion ac yn defnyddio rhesymu rhesymegol i ragfynegi beth maent yn ei wneud. Wedyn maent yn rhaglennu eu gorchmynion i weld a yw eu rhagfynegiadau’n gywir.

Pam Troi at Barefoot

Wedi’i greu gan athrawon ar gyfer athrawon, mae eich anghenion wrth galon adnoddau Barefoot, gyda ffocws ar feithrin eich hyder, eich gwybodaeth a’ch sgiliau.

Mae cynnwys syml, hawdd a hygyrch yn disgwyl i ysbrydoli eich dosbarth i ddysgu, meddwl a ffynnu mewn byd digidol.

Rydym yn hynod falch o ddweud bod 95% o athrawon Barefoot yn dweud bod ein gweithdai datblygiad proffesiynol wedi gwella eu hyder a’u gallu yn yr ystafell ddosbarth. Rydym yn gobeithio mai chi fydd y nesaf i ymuno â theulu Barefoot.

Caiff eich gweithdai datblygiad proffesiynol eu cyflwyno gan ein gwirfoddolwyr a’u trefnu ar amser sy’n gyfleus i chi, ar draws y Deyrnas Unedig, fel bod mynd â'r adnoddau yn syth i’r ystafell ddosbarth mor hawdd a di-straen â phosibl.

Yn cael eu cyflwyno ichi gan BT, mewn partneriaeth â CAS, mae adnoddau a gweithdai Barefoot ar gael yn rhad ac am ddim ar draws y Deyrnas Unedig.