Dysgu gartref o Gyfrifiadura Troednoeth

Gweithgareddau hwyliog, wedi’u cynllunio gan weithwyr addysg proffesiynol, i deuluoedd eu gwneud gartref gyda’u plant.

Barefoot yn Fyw Gweithgareddau dysgu gyda’n gilydd Cyrchoedd cryno Gemau dysgu rhyngweithiol

Beth yw meddwl yn gyfrifiadurol?

Dysgu sut mae datrys problemau yw meddwl yn gyfrifiadurol, a hynny gyda neu heb gyfrifiadur. Nid yn unig mae’r sgiliau datrys problemau hyn yn cynnal y cwricwlwm cyfrifiadura yn yr ysgol gynradd ond maen nhw hefyd yn chwarae rhan mewn pynciau eraill, o fathemateg i addysg gorfforol, ac maen nhw hyd yn oed yn gallu bod yn ddefnyddiol mewn bywyd bob dydd! I helpu’ch plentyn i gymryd rhan yn ein gweithgareddau, gallwch edrych ar ein canllaw cyflym i feddwl yn gyfrifiadurol neu’i lawrlwytho.

Play Computational Thinking video

Barefoot yn Fyw

Darllediad byw gyda dau o athrawon Barefoot yn arddangos gweithgareddau cyfrifiadura allweddol y gall disgyblion eu cwblhau gartref neu yn yr ysgol. Ymunwch yn fyw neu gwyliwch eto drwy ddilyn y ddolen hon ar adeg sy’n gyfleus i chi. Cymerwch gip ar y dolenni i gael rhagor o wybodaeth!

Meddwl yn gyfrifiadurol drwy weithgareddau di-blwg (Addas i ddisgyblion cynradd o bob oed)

Barod i danio! Codio gyda Scratch (9-11 oed)

Safer Internet Day primary activities (Addas i ddisgyblion cynradd o bob oed)

Gweithgareddau dysgu gyda’n gilydd

Gweithgareddau hwyliog a chreadigol, wedi cael eu hadeiladu gan athrawon i’ch helpu chi i arwain eich plentyn drwy rannau sylfaenol y cwricwlwm cyfrifiadura heb fod angen amser o flaen sgrin. Mae’r rhain yn cynnwys popeth sydd ei angen arnoch chi i gychwyn arni gyda thaflenni gweithgareddau a deunyddiau cysylltiedig.

Pwy sy’n berchen ar hwn?

Oed:
4-6 oed
Cysyniadau:
Llythrennedd digidol
Trosolwg:
Sail y gweithgarwch helfa sborion hwn yw edrych ar berchnogaeth a chaniatâd, a’r syniad, os ydym yn dymuno defnyddio rhywbeth sy’n eiddo i rywun arall, mae’n rhaid i ni ofyn.

Lawrlwytho Ffeiliau

Taflenni Gwaith Atego.pdf

Cyfarwyddiadau Gweithgaredd.pdf

Cadw pethau’n ddiogel

Oed:
4-6 oed
Cysyniadau:
Llythrennedd digidol
Trosolwg:
Yn y gweithgarwch hwn mae’r plant yn archwilio’r syniad o sut a pham y gallwn gadw pethau’n ddiogel drwy ddefnyddio cloeon a chyfrineiriau, gan edrych ar enghreifftiau ac ychwanegu rhai eu hunain.

Lawrlwytho Ffeiliau

Taflenni Gwaith Atego.pdf

Cyfarwyddiadau Gweithgaredd.pdf

RHESTR SIOPA

Oed:
5-11 oed
Cysyniadau:
Crynhoi, Algorithmau
Trosolwg:
Allwch chi ddim gwneud cacen heb y cynhwysion cywir. Yn y gweithgaredd yma, byddwch chi’n creu rhestr siopa sy’n helpu plant i ddeall sut mae crynhoi.

Lawrlwytho Ffeiliau

Taflenni Gwaith Ategol.pdf

Cyfarwyddiadau Gweithgaredd.pdf

PATRYMAU TAI

Oed:
5-7 oed
Cysyniadau:
Patrymau
Trosolwg:
Drwy dynnu llun eu cartref, chwilio ac adnabod yr hyn sy’n debyg i nodweddion tai eraill, bydd plant yn dechrau deall patrymau.

Lawrlwytho Ffeiliau

Taflenni Gwaith Atego.pdf

Cyfarwyddiadau Gweithgaredd.pdf

SYMUDIADAU DAWNS

Oed:
5-11 oed
Cysyniadau:
Algorithmau
Trosolwg:
Bydd y plant yn llunio dilyniant dawns ac yn creu'r cyfarwyddiadau i bartner eu dilyn.

Lawrlwytho Ffeiliau

Taflenni Gwaith Atego.pdf

Cyfarwyddiadau Gweithgaredd.pdf

SIAPIAU 2D

Oed:
7-11 oed
Cysyniadau:
Chwilio am Chwilod (Datrys Problemau), Rhesymeg, Algorithmau
Trosolwg:
Gwaith cyfrifiadura creadigol! Bydd y plant yn defnyddio siapiau 2D ac algorithmau (cyfres o gyfarwyddiadau) i dynnu lluniau, gan ddod o hyd i gamgymeriadau yn y broses a’u cywiro.

Lawrlwytho Ffeiliau

Taflenni Gwaith Ategol.pdf

Cyfarwyddiadau Gweithgaredd.pdf

DILYNIANT JEIF DWYLO

Oed:
7-11 oed
Cysyniadau:
Dadelfennu
Trosolwg:
Drwy ddefnyddio cyfres o symudiadau dwylo, bydd plant yn torri’r camau yn rhannau llai – yn union fel torri problemau i greu rhaglenni cyfrifiadurol fel gemau fideos.

Lawrlwytho Ffeiliau

Taflenni Gwaith Atego.pdf

Cyfarwyddiadau Gweithgaredd.pdf

BLOCIAU ADEILADU

Oed:
5-11 oed
Cysyniadau:
Dadelfennu, Algorithmau
Trosolwg:
Helpu i ddatblygu dealltwriaeth eich plentyn o algorithmau a dadelfennu, drwy greu cyfarwyddiadau syml i adeiladu model yn y gweithgaredd hwyliog yma.

Lawrlwytho Ffeiliau

Taflenni Gwaith Ategol.pdf

Cyfarwyddiadau Gweithgaredd.pdf

ROBOT DYNOL

Oed:
5-7 oed
Cysyniadau:
Algorithmau, Dadfygio
Trosolwg:
Mae trawsnewid yn robotiaid a rhaglennu symudiadau wrth galon y gweithgaredd hwyliog ac addysgol hwn.

Lawrlwytho Ffeiliau

Taflenni Gwaith Atego.pdf

Cyfarwyddiadau Gweithgaredd.pdf

Neidr seibr

Oed:
4-6 oed
Cysyniadau:
Llythrennedd digidol
Trosolwg:
Gyda chymorth oedolyn, mae’r gêm hwyliog hon, sy’n seiliedig ar y clasur Nadroedd ac Ysgolion, yn rhoi cyfle i’r plentyn drafod a deall sut gall gadw’n ddiogel ar-lein tra bydd yn chwarae.

Lawrlwytho Ffeiliau

Taflenni Gwaith Ategol.pdf

Neidr Seibr Dis a Chownteri.pdf

Neidr Seibr bwrdd A4.pdf

DILYNIANNU STORI

Oed:
4-6 oed
Cysyniadau:
Algorithmau
Trosolwg:
Drwy ddefnyddio stori neu gân gyfarwydd, bydd plant yn dysgu pa mor bwysig yw rhoi digwyddiadau yn y drefn gywir - y cam cyntaf i ddeall algorithmau.

Lawrlwytho Ffeiliau

Taflenni Gwaith Atego.pdf

Cyfarwyddiadau Gweithgaredd.pdf

MYND YN WYLLT

Oed:
5-11 oed
Cysyniadau:
Algorithmau, Dadfygio, Rhaglennu
Trosolwg:
Bydd plant yn rhaglennu gwenynen byddan nhw wedi’i chreu i symud tuag at y blodau drwy greu cyfres fer o gyfarwyddiadau (algorithm).

Lawrlwytho Ffeiliau

Taflenni Gwaith Atego.pdf

Cyfarwyddiadau Gweithgaredd.pdf

CREU PATRYMAU

Oed:
5-7 oed
Cysyniadau:
Algorithmau, Dadfygio, Gwerthuso, Patrymau
Trosolwg:
Plant yn adnabod a chreu patrymau.

Lawrlwytho Ffeiliau

Taflenni Gwaith Ategol.pdf

Cyfarwyddiadau Gweithgaredd.pdf

TORRI’R COD

Oed:
9-11 oed
Cysyniadau:
Dadelfennu, Rhesymeg
Trosolwg:
Datrys cyfres o godau sydd wedi’u hysbrydoli gan un o’n hoff gerddi gan Roald Dahl, a dysgu sgiliau fel meddwl yn rhesymegol a dyfalbarhau.

Lawrlwytho Ffeiliau

Taflenni Gwaith Ategol.pdf

Cyfarwyddiadau Gweithgaredd.pdf

PARTI PITSA

Oed:
5-11 oed
Cysyniadau:
Algorithmau, Dadfygio, Rhaglennu
Trosolwg:
Cyfrifiadura yn y gegin? Bydd plant wrth eu bodd yn gwneud eu pitsas eu hunain ar yr un pryd â dysgu i greu a dadfygio (trwsio) y rysáit.

Lawrlwytho Ffeiliau

Taflenni Gwaith Atego.pdf

Cyfarwyddiadau Gweithgaredd.pdf

ARNOFIO A SUDDO

Oed:
4-6 oed
Cysyniadau:
Rhesymeg, Gwerthuso, Dadelfennu
Trosolwg:
Trwy greu cwch mae plant yn profi arnofio a suddo trwy chwarae. Defnyddio geirfa newydd i ddisgrifio'r hyn sy'n digwydd.

Lawrlwytho Ffeiliau

Cyfarwyddiadau Gweithgaredd.pdf

Cyrchoedd cryno

Mae ein gweithgareddau byr, cyflym a hawdd eu gwneud, yn rhoi syniadau llawn hwyl i gael plant i ymarfer eu sgiliau meddwl yn gyfrifiadurol.

Wedi’u rhannu rhwng y chwe chysyniad sy’n rhan o feddwl yn gyfrifiadurol, mae’n hawdd darganfod ffyrdd newydd o gyflwyno ac atgyfnerthu dysgu o’r ysgol a gartref.

Edrychwch ar ein cyrchoedd cryno ar y sgrîn

Lawrlwytho fersiwn printiadwy o’r cyrchoedd cryno

Gemau dysgu rhyngweithiol

Rydyn ni hefyd wedi creu gemau ar-lein gwych i blant eu harchwilio. Barefoot sydd wedi ysbrydioli’r gweithgareddau hwyliog hyn ac maen nhw’n cymhwyso cysyniadau meddwl yn gyfrifiadurol i hyrwyddo dysgu wrth chwarae.

Traffig Trafferthus

 • Oed: 7-9 oed
 • Cysyniadau: Dadelfeniad, Algorithmau
 • Trosolwg: Helpwch yrwyr y dref Coch a Glas i osgoi trychineb drwy ddefnyddio sgiliau dadelfeniad!

SW BAREFOOT

 • Oed: 5-11 oed
 • Cysyniadau: Alldynnu
 • Trosolwg: Helpu Ceidwad Jack i ddefnyddio pwerau alldynnu i achub ei sw, sydd mewn trafferthion!

Gêm Gwe-rwydo

 • Oed: 8-11 oed
 • Cysyniadau: Llythrennedd digidol
 • Trosolwg: Drwy archwilio pentref tanddwr bydd y plant yn dysgu sut mae adnabod arwyddion gwe-rwydo a helpu’r trigolion i gadw’n ddiogel tra bydd y gwe-rwydwyr yn ymosod arnyn nhw.

TORRI COD

 • Oed: 7-11 oed
 • Cysyniadau: Rhesymeg, Gwerthuso
 • Trosolwg: Dysgu am dorri codau yn yr Ail Ryfel Byd a defnyddio eich sgiliau gwerthuso i helpu i stopio’r goresgyniad!

DILLAD LLIWGAR

 • Oed: 5-7 oed
 • Cysyniadau: Data
 • Trosolwg: Dysgu am batrymau, rhesymeg a dadfygio drwy gyfres o weithgareddau ar thema chwaraeon.

DIDOLI’R ANIFEILIAID

 • Oed: 5-7 oed
 • Cysyniadau: Algorithmau, Rhesymeg
 • Trosolwg: Mae gafr yn y twlc! Helpwch Fferm Barefoot i gael trefn ar y llanast.

Y DIEMWNT

 • Oed: 9-11 oed
 • Cysyniadau: Algorithmau, Rhesymeg
 • Trosolwg: Mae Dr Drygioni wedi dwyn diemwnt mwyaf y byd. Defnyddiwch resymeg ac algorithmau i’w gael yn ôl.

CHWALU ASTEROIDAU

 • Oed: 7-11 oed
 • Cysyniadau: Newidynnau
 • Trosolwg: Neidiwch ar y llong ofod Chwalu Asteroidau a dysgu popeth am newidynnau

Mae’n dda rhannu!

Ydych chi’n gwybod am deulu a fydd wrth ei fodd yn dadfygio, creu a dyfalbarhau gartref? Rhannwch y dudalen hon gyda nhw i roi’r holl ysbrydiolaeth sydd ei hangen arnynt i fwrw iddi.